Externe praktijkervaring

Studenten krijgen naast ons onderwijs op school, ook de kans om buiten de school ervaring op te doen in het beroepenveld van hun toekomstig beroep. Onder andere vormt stage lopen (BPV) bij (voor betreffende opleiding) erkende leerbedrijven een onderdeel van ons lesprogramma.